Безопасност на храните при производство и предлагане на миди

22/09/2021

Безопасност на храните при производство и предлагане на миди

/html/upload/files/midi%20surovy.jpgТекстът на статията е съобразен с изискванията на Регламент (ЕО) 853/2004, Регламент (ЕО) 854/2004, Регламент (ЕО)1664/2006 и Регламент (ЕО)2073/2005. Безопасността на хранителните продукти се осигурява главно чрез превантивен подход като осъществяването на добра хигиенна практика и прилагането на процедури, основаващи се на принципите на HACCP.

Производителите и търговците на храни вземат мерки, за да гарантират, че хранителните продукти отговарят на съответните критерии, изложени в приложение в Регламентите на ЕС. За тази цел производителите и търговците на храни на всеки етап на производството, преработката и дистрибуцията на храни, включително на дребно, вземат мерки като част от техните процедури, основаващи се на принципите на HACCP, заедно с прилагането на добра хигиенна практика, за да се гарантира безопасност на продукта. Производителите и търговците на храни вземат решение за подходящите честоти на вземане на проби. Производителите и търговците на храни вземат това решение в контекста на техните процедури, основаващи се на принципите на HACCP и добрата хигиенна практика, като вземат предвид указанията за използване на хранителния продукт.

Живите двучерупчести мекотели трябва да отговарят на следните критерии за безопасност на храните:

Съгласно Регламент (ЕО) 2073/2005 в живите миди

- Sallmonela - отсъства в 25гр.

- E.coli - 100mg/kg

Съгладно Регламент (ЕО) 854/2004

- 4600 E.coli на 100 гр. месо и вътрешно черупкова течност.

Производство и предлагане на пазара на живи миди за директна човешка консумация става след класификация на производствените райони за добив на двучерупчести и още след:

• предоставяне на живи миди на пазара с изяснени качества и показатели за безвредност според изискванията на Регламентите на ЕС

• създаване на информационна база/регистър/ на одобрените класифицирани зони за нуждите на операторите и търговците на храни

Класовете производствени райони са:

• Производствен район клас А-за директна продажба;

• Производствен район клас Б - директна продажба след повторно полагане за определен кратък период в район за повторно полагане или пречистване в пречиствателен център;

• Производствен район клас С - директна продажба след повторно полагане за дълъг период в район за повторно полагане или пречистване в пречиствателен център;

Схема на обекта за производство и предлагане на пазара на живи миди са:

• Производствен район

• Район за повторно полагане

• Пречиствателен /пурификационен/ център

• Експидиционен център

“Производствена площ” е всяко море, устие на река или лагуна, съдържащи или естествени напластявания от двучерупчести мекотели или места, използвани за култивиране на двучерупчести мекотели, от които се вземат живи двучерупчести мекотели.

“Почистващ център” е предприятие с цистерни, захранвано с чиста морска вода, в което се поставят живи двучерупчести мекотели за време, необходимо за намаляване на замърсяването, за да станат годни за човешка консумация.

“Експедиционен център” е всяко предприятие на сушата или във водата за приемане, подобряване, измиване, почистване, окачествяване, опаковане и пакетиране на живи двучерупчести мекотели, годни за човешка консумация.

“Район за повторно полагане” е морски басейн, речно устие или лагуна с ясно обозначени граници с шамандури или други постоянни обозначения, които се използват само за естествено пречистване на живи двучерупчести мекотели.

Изисквания към производствените райони са:

• производствени райони с фиксирано разположение и граници, които са класифицирани от компетентия орган;

• предлагане на пазара на живи двучерупчести мекотели, събрани от производствени райони от клас А за директна човешка консумация става само, ако отговарят на изискванията;

• предлагане на пазара за човешка консумация живи двучерупчести мекотели, събирани от производствени райони от клас В , става само след обработка в пречистващ център или след повторно полагане;

• предлагане на пазара на живи двучерупчести мекотели за човешка консумация, събирани в производствени райони от клас С става само след повторно полагане за един дълъг период от време;

• живи двучерупчести мекотели от производствени райони, които не са били предоставени за пречистване или повторно полагане, могат да бъдат изпратени до производствено предприятие, където трябва да преминат обработка за елиминиране на патогенните микроорганизми.

Изисквания при повторно полагане на живи двучерупчести мекотели:

Могат да се използват само онези райони, които компетентният орган е одобрил за повторно полагане на живи двучерупчести мекотели. Шамандури, пилони или други средства за фиксиране трябва ясно да определят границите на тези места.

Изисквания към центровете за пречистване:

Собствениците или ръководителите на фирми, пречистващи живи двучерупчести мекотели, трябва да гарантират, че са достигнали съответствие със следните изисквания:

Регламент (ЕО) 2073/2005

- Sallmonela - отсъства в 25гр.

- E.coli - 100mg/kg

- 4600 E.coli на 100 гр. месо и вътрешно черупкова течност-Регл 854/2004

Живите двучерупчести мекотели трябва да бъдат измити от калта и натрупаните наноси. Пречиствателната система трябва да осигурява бързо възстановяване и поддържане на хранене на живи двучерупчести мекотели чрез филтриране на води. Количеството живи двучерупчести, които ще бъдат пречистени, не трябва да надвишава капацитета на пречистващия център. Живите двучерупчести мекотели трябва непрекъснато да се подлагат на пречистване за период, достатъчен за достигане на изискванията на здравните стандарти, посочени в Регламент ЕС №2073/2005.

В случай, че пречистващият резервоар съдържа няколко партиди от живи двучерупчести мекотели, те трябва да бъдат от един и същи вид и продължителността на обработка трябва да се определя от времето, необходимо за пречистване на партидата, която изисква най-дълга обработка.

Резервоарите, в които се държат живите двучерупчести мекотели в пречиствателните центрове, трябва да бъдат с такава конструкция, която да позволява протичането през тях на чиста морска вода. Дебелината на пластовете на полагане на живи двучерупчести мекотели трябва да позволява нормалното отваряне на черупките по време на пречистването.

Всеки пакет, съдържащ пречистени живи двучерупчести мекотели, изпратен до центъра за ескпедиране, трябва да притежава етикет, на който да бъде указано, че всички мекотели са преминали процес на пречистване.

Здравни изисквания към живи двучерупчести мекотели:

Освен че трябва да гарантират, че е постигнато съответствие с микробиологичните критерии, приети съгласно Регламент ЕС №853/ 2004,2073/2005.

Мекотелите трябва да притежават органолептични характеристики, свързани с техния пресен вид и жизнеспособност, черупките трябва да са чисти, да имат адекватна реакция на удар и нормално количество междучерупкова течност.

Не трябва да съдържат морски биотоксини с общо съдържание / измерено в цялото тяло или по отделно във всяка ядивна част /, което да надвишава следните граници.

Морски биотоксини с общо съдържание / измерено в цялото тяло или поотделно във всяка ядивна част:

(а) паралитичен токсин / Paralytic Shellfish Poison (PSP) / 800µg на кg;

(b) амнезиен токсин / Amnesic Shellfish Poison (ASP)/ 20 mg домоична киселина на кg;

(c) окадаична киселина / okadaic acid /, динофизистоксин / dinophysistoxin / и пектенотоксин / pectenotoxin / заедно, 160 µg еквивалент на окадаична киселина на kg;

(d) иесотоксин / yessotoxins /, 1 mg еквивалент на иесотоксин на kg; и

(e) azaspiracids , 160 µg eквивалент на azaspiracids на kg

Изисквания към центровете за експедиране:

Процесът на обработка на живи двучерупчести мекотели, особено подобряване, сортиране по големина, обвиване и опаковане, не трябва да причинява замърсяване на продукта или да оказва влияние върху тяхната жизнеспособност.

Преди експедиране черупките на живите двучерупчести мекотели трябва старателно да бъдат измити с чиста вода.

Живите двучерупчести мекотели трябва да постъпват от:

(а) производствени райони от клас А

(b) райони за повторно полагане

(c) пречистващи центрове

(d) друг център за експедиране

За центрове за експедиране, разположени на борда на плавателни съдове, се прилагат изискванията, определени в т. 1 и 2. Мекотели, обработвани в такива центрове, трябва да постъпват от производствени райони от клас, А или от райони за повторно полагане.

Идентификационна маркировка и етикиране:

Етикетът, включително идентификационната маркировка, трябва да бъдат водоустойчиви.

Освен общите изисквания към идентификационните маркировки, върху етикета трябва да бъде представена следната информация:

(а) видовете двучерупчести мекотели / общоприето и научно наименование/

(б) дата на опаковка, включваща поне деня и месеца.

Като облекчение от изискванията на Директива 2000/13/ЕС срокът на трайност може да се замени с надпис “ тези мекотели трябва да останат живи до момента на продажбата им “.

Търговецът на дребно трябва да съхрани етикета, прикрепен към опаковката от живи двучерупчести мекотели, които не са опаковани в самостоятелни пакети за консумация от крайния потребител, за период най-малко 60 дни след разделяне на съдържанието на партидата.

Автор: д-р Йордан Господинов-Изпълнителен директор и представляващ Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ

Галерия

Безопасност на храните при производство и предлагане на миди 10

 

Назад

 

Нагоре